ขูด อุด ถอนฟัน

การผ่าฟันคุด (Tooth Impaction Removal) ฟันคุด เป็นฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติในช่องปาก ฟันคุดอาจโผ่ลขึ้นได้เพียงบางส่วน หรือฝังเป็นแนวนอนอยู่ในขากรรไกรทั้งซี่ อาจส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เช่น การปวดฟันหรือมีฟันผุบริเวณใกล้เคียง อาจลุกลา…
การอุดฟัน (Dental Fillings)หนึ่งในวิธีรักษาฟัน เมื่อมีการสูญเสียเนื้อฟันจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ ฟันผุ ฟันสึกจากการแปรงฟันที่ไม่ถูกวิธี ฟันแตกหักจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงมากจนถึงชั้นโพรงประสาทฟันเสียหาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้การอุดฟันสามารถช่วยให้ดีขึ้นได้ กา…
การขูดหินปูน (Dental Scaling)คราบหินปูน หรือหินน้ำลาย เกิดจากการสะสมเป็นเวลานานของคราบจุลินทรีย์หรือเศษอาหารที่ติดอยู่บริเวณซอกฟันจนเกิดเป็นการเกาะของหินปูน ซึ่งถ้าเป็นระยะเริ่มต้นคนไข้สามารถใช้แปรงสีฟันออกได้ และควรใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรต์…
การถอนฟัน (Teeth Extraction) ถือเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาสุขภาพช่องปากวิธีหนึ่งเช่นกัน ทันตแพทย์จะทำในกรณีที่ฟันซี่นั้นไม่สามารถบูรณะกลับมาใช้งาน หรือฟันซี่นั้นไม่มีประโยชน์ต่อการบดเคี้ยวอีกแล้ว นอกจากนี้การถอนฟันอาจทำเพื่อเปิดช่องว่างสำหรับการจัดฟัน ก…